Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otLinkMetricsValues

#include <link_metrics.h>

Cấu trúc này đại diện cho kết quả (giá trị) cho một truy vấn Chỉ số liên kết.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkMarginValue
uint8_t
Giá trị của Lợi nhuận liên kết.
mLqiValue
uint8_t
Giá trị LQI.
mMetrics
Xác định các giá trị chỉ số hiện diện/có trong chỉ số.
mPduCountValue
uint32_t
Giá trị của số lượng Pdu.
mRssiValue
int8_t
Giá trị của Rssi.

Thuộc tính công khai

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.