ชุดข้อมูลการทำงาน

รวมฟังก์ชันสำหรับ Dataset API ของการดำเนินการ

สรุป

สำหรับบิลด์ FTD เท่านั้น Dataset Updater มีฟังก์ชันสำหรับจัดการการอัปเดตชุดข้อมูล

สำหรับบิลด์ FTD และ MTD จะมีฟังก์ชันสำหรับจัดการชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่และรอดำเนินการ รวมถึง TLV ของชุดข้อมูล

การแจกแจง

otMeshcopTlvType{
  OT_MESHCOP_TLV_CHANNEL = 0,
  OT_MESHCOP_TLV_PANID = 1,
  OT_MESHCOP_TLV_EXTPANID = 2,
  OT_MESHCOP_TLV_NETWORKNAME = 3,
  OT_MESHCOP_TLV_PSKC = 4,
  OT_MESHCOP_TLV_NETWORKKEY = 5,
  OT_MESHCOP_TLV_NETWORK_KEY_SEQUENCE = 6,
  OT_MESHCOP_TLV_MESHLOCALPREFIX = 7,
  OT_MESHCOP_TLV_STEERING_DATA = 8,
  OT_MESHCOP_TLV_BORDER_AGENT_RLOC = 9,
  OT_MESHCOP_TLV_COMMISSIONER_ID = 10,
  OT_MESHCOP_TLV_COMM_SESSION_ID = 11,
  OT_MESHCOP_TLV_SECURITYPOLICY = 12,
  OT_MESHCOP_TLV_GET = 13,
  OT_MESHCOP_TLV_ACTIVETIMESTAMP = 14,
  OT_MESHCOP_TLV_COMMISSIONER_UDP_PORT = 15,
  OT_MESHCOP_TLV_STATE = 16,
  OT_MESHCOP_TLV_JOINER_DTLS = 17,
  OT_MESHCOP_TLV_JOINER_UDP_PORT = 18,
  OT_MESHCOP_TLV_JOINER_IID = 19,
  OT_MESHCOP_TLV_JOINER_RLOC = 20,
  OT_MESHCOP_TLV_JOINER_ROUTER_KEK = 21,
  OT_MESHCOP_TLV_PROVISIONING_URL = 32,
  OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_NAME_TLV = 33,
  OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_MODEL_TLV = 34,
  OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_SW_VERSION_TLV = 35,
  OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_DATA_TLV = 36,
  OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_STACK_VERSION_TLV = 37,
  OT_MESHCOP_TLV_UDP_ENCAPSULATION_TLV = 48,
  OT_MESHCOP_TLV_IPV6_ADDRESS_TLV = 49,
  OT_MESHCOP_TLV_PENDINGTIMESTAMP = 51,
  OT_MESHCOP_TLV_DELAYTIMER = 52,
  OT_MESHCOP_TLV_CHANNELMASK = 53,
  OT_MESHCOP_TLV_COUNT = 54,
  OT_MESHCOP_TLV_PERIOD = 55,
  OT_MESHCOP_TLV_SCAN_DURATION = 56,
  OT_MESHCOP_TLV_ENERGY_LIST = 57,
  OT_MESHCOP_TLV_DISCOVERYREQUEST = 128,
  OT_MESHCOP_TLV_DISCOVERYRESPONSE = 129,
  OT_MESHCOP_TLV_JOINERADVERTISEMENT = 241
}
enum
แสดงประเภท TLV ของ Mehcop

Typedef

otChannelMask typedef
uint32_t
แสดงมาสก์ช่อง
otDatasetMgmtSetCallback)(otError aResult, void *aContext) typedef
void(*
ระบบจะเรียกตัวชี้เมื่อได้รับการตอบกลับคำขอ MGMT_SET หรือหมดเวลา
otDatasetUpdaterCallback)(otError aError, void *aContext) typedef
void(*
ระบบจะเรียกใช้ตัวชี้ฟังก์ชันการติดต่อกลับนี้เมื่อคำขออัปเดตชุดข้อมูลเสร็จสิ้น รายงานสถานะสำเร็จหรือล้มเหลวของคำขออัปเดตชุดข้อมูล
otExtendedPanId typedef
แสดงรหัส PAN ที่ขยาย
otMeshLocalPrefix typedef
แสดงคำนำหน้า Mesh Local
otMeshcopTlvType typedef
แสดงประเภท TLV ของ Mehcop
otNetworkKey typedef
struct otNetworkKey
แสดงคีย์เครือข่ายเทรด
otNetworkKeyRef typedef
ประเภทข้อมูลนี้แสดง KeyRef to NetworkKey
otNetworkName typedef
struct otNetworkName
แสดงชื่อเครือข่าย
otOperationalDataset typedef
แสดงชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ
otOperationalDatasetComponents typedef
แสดงคอมโพเนนต์ต่างๆ ในชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ
otOperationalDatasetTlvs typedef
แสดงชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ
otPskc typedef
struct otPskc
แสดง PSKc
otPskcRef typedef
ประเภทข้อมูลนี้แสดง KeyRef ไปยัง PSKc
otSecurityPolicy typedef
แสดงนโยบายความปลอดภัย
otTimestamp typedef
struct otTimestamp
แสดงคอมโพเนนต์การประทับเวลาชุดข้อมูลเทรด

ตัวแปร

OT_TOOL_PACKED_END

ฟังก์ชัน

otDatasetConvertToTlvs(const otOperationalDataset *aDataset, otOperationalDatasetTlvs *aDatasetTlvs)
แปลงชุดข้อมูลการปฏิบัติงานหนึ่งๆ เป็น otOperationalDatasetTlvs
otDatasetCreateNewNetwork(otInstance *aInstance, otOperationalDataset *aDataset)
แต่สำหรับ FTD เท่านั้น ให้สร้างชุดข้อมูลการปฏิบัติงานใหม่เพื่อใช้เมื่อสร้างเครือข่ายใหม่
otDatasetGeneratePskc(const char *aPassPhrase, const otNetworkName *aNetworkName, const otExtendedPanId *aExtPanId, otPskc *aPskc)
สร้าง PSKc จากข้อความรหัสผ่าน ชื่อเครือข่าย และรหัส PAN ที่ขยาย
otDatasetGetActive(otInstance *aInstance, otOperationalDataset *aDataset)
รับชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่
otDatasetGetActiveTlvs(otInstance *aInstance, otOperationalDatasetTlvs *aDataset)
รับชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่
otDatasetGetDelayTimerMinimal(otInstance *aInstance)
uint32_t
สำหรับ FTD เท่านั้น จะตั้งตัวจับเวลาถอยหลังให้น้อยที่สุด
otDatasetGetPending(otInstance *aInstance, otOperationalDataset *aDataset)
รับชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
otDatasetGetPendingTlvs(otInstance *aInstance, otOperationalDatasetTlvs *aDataset)
รับชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
otDatasetIsCommissioned(otInstance *aInstance)
bool
ระบุว่ามีเครือข่ายที่ถูกต้องในชุดข้อมูลการดำเนินงานที่มีการใช้งานหรือไม่
otDatasetParseTlvs(const otOperationalDatasetTlvs *aDatasetTlvs, otOperationalDataset *aDataset)
แยกวิเคราะห์ชุดข้อมูลการปฏิบัติงานจาก otOperationalDatasetTlvs ที่ระบุ
otDatasetSendMgmtActiveGet(otInstance *aInstance, const otOperationalDatasetComponents *aDatasetComponents, const uint8_t *aTlvTypes, uint8_t aLength, const otIp6Address *aAddress)
ส่ง MGMT_ACTIVE_GET แล้ว
otDatasetSendMgmtActiveSet(otInstance *aInstance, const otOperationalDataset *aDataset, const uint8_t *aTlvs, uint8_t aLength, otDatasetMgmtSetCallback aCallback, void *aContext)
ส่ง MGMT_ACTIVE_SET
otDatasetSendMgmtPendingGet(otInstance *aInstance, const otOperationalDatasetComponents *aDatasetComponents, const uint8_t *aTlvTypes, uint8_t aLength, const otIp6Address *aAddress)
จะส่งเป็น MGMT_PENDING_GET
otDatasetSendMgmtPendingSet(otInstance *aInstance, const otOperationalDataset *aDataset, const uint8_t *aTlvs, uint8_t aLength, otDatasetMgmtSetCallback aCallback, void *aContext)
จะส่งเป็น MGMT_PENDING_SET
otDatasetSetActive(otInstance *aInstance, const otOperationalDataset *aDataset)
ตั้งค่าชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่
otDatasetSetActiveTlvs(otInstance *aInstance, const otOperationalDatasetTlvs *aDataset)
ตั้งค่าชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่
otDatasetSetDelayTimerMinimal(otInstance *aInstance, uint32_t aDelayTimerMinimal)
สำหรับ FTD เท่านั้น ให้ตั้งตัวจับเวลาถอยหลังให้น้อยที่สุด
otDatasetSetPending(otInstance *aInstance, const otOperationalDataset *aDataset)
ตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
otDatasetSetPendingTlvs(otInstance *aInstance, const otOperationalDatasetTlvs *aDataset)
ตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
otDatasetUpdateTlvs(const otOperationalDataset *aDataset, otOperationalDatasetTlvs *aDatasetTlvs)
อัปเดตชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่กำหนด
otDatasetUpdaterCancelUpdate(otInstance *aInstance)
void
ยกเลิกคำขออัปเดตชุดข้อมูลด้านการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ (หากมี)
otDatasetUpdaterIsUpdateOngoing(otInstance *aInstance)
bool
ระบุว่ามีคำขออัปเดตชุดข้อมูลการดำเนินการที่ดำเนินอยู่หรือไม่
otDatasetUpdaterRequestUpdate(otInstance *aInstance, const otOperationalDataset *aDataset, otDatasetUpdaterCallback aCallback, void *aContext)
ขออัปเดตชุดข้อมูลการทำงาน
otNetworkNameFromString(otNetworkName *aNetworkName, const char *aNameString)
ตั้งค่าอินสแตนซ์ otNetworkName จากสตริง C ที่สิ้นสุด Null ที่ระบุ

โครงสร้าง

otExtendedPanId

แสดงรหัส PAN ที่ขยาย

otNetworkKey

แสดงคีย์เครือข่ายเทรด

otNetworkName

แสดงชื่อเครือข่าย

otOperationalDataset

แสดงชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

otOperationalDatasetComponents

แสดงคอมโพเนนต์ต่างๆ ในชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

otOperationalDatasetTlvs

แสดงชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

otPskc

แสดง PSKc

otSecurityPolicy

แสดงนโยบายความปลอดภัย

otTimestamp

แสดงคอมโพเนนต์การประทับเวลาชุดข้อมูลเทรด

การแจกแจง

otMeshcopTlvType

 otMeshcopTlvType

แสดงประเภท TLV ของ Mehcop

พร็อพเพอร์ตี้
OT_MESHCOP_TLV_ACTIVETIMESTAMP

TLV การประทับเวลาที่ใช้งานของ Mehcop

OT_MESHCOP_TLV_BORDER_AGENT_RLOC

Meshcop Border Locator TLV

OT_MESHCOP_TLV_CHANNEL

Meshcop Channel TLV

OT_MESHCOP_TLV_CHANNELMASK

Meshcop Channel Mask TLV

OT_MESHCOP_TLV_COMMISSIONER_ID

รหัสคณะกรรมาธิการ Meshcop TLV

OT_MESHCOP_TLV_COMMISSIONER_UDP_PORT

Meshcop Commissioner UDP TLV

OT_MESHCOP_TLV_COMM_SESSION_ID

รหัสเซสชัน TLV ของ meshcop Commissioner

OT_MESHCOP_TLV_COUNT

Meshcop Count TLV

OT_MESHCOP_TLV_DELAYTIMER

Meshcop Delay Timer TLV

OT_MESHCOP_TLV_DISCOVERYREQUEST

TLV คำขอการค้นพบ meshcop

OT_MESHCOP_TLV_DISCOVERYRESPONSE

TLV การตอบกลับการค้นพบ Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_ENERGY_LIST

TLV รายการพลังงานของ Mehcop

OT_MESHCOP_TLV_EXTPANID

รหัสการแพน TLV ของ Mehcop Extended

OT_MESHCOP_TLV_GET

Meshcop รับ TLV

OT_MESHCOP_TLV_IPV6_ADDRESS_TLV

TLV ที่อยู่ IPv6 ของ Mehcop

OT_MESHCOP_TLV_JOINERADVERTISEMENT

TLV โฆษณาเครื่องมือเชื่อม meshcop

OT_MESHCOP_TLV_JOINER_DTLS

TLV ของเครื่องมือผนวก DTLS แบบ DTLS

OT_MESHCOP_TLV_JOINER_IID

Meshcop Joiner IID TLV

OT_MESHCOP_TLV_JOINER_RLOC

เครื่องระบุตำแหน่งเราเตอร์ TLV สำหรับ Mehcop Joiner

OT_MESHCOP_TLV_JOINER_ROUTER_KEK

KEK TLV เราเตอร์เครื่องมือเชื่อมต่อ Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_JOINER_UDP_PORT

พอร์ต UDP TLV ของ Mehcop Joiner

OT_MESHCOP_TLV_MESHLOCALPREFIX

TLV คำนำหน้า Mesh Local ของ Mesh

OT_MESHCOP_TLV_NETWORKKEY

TLV คีย์เครือข่าย Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_NETWORKNAME

ชื่อเครือข่าย Meshcop TLV

OT_MESHCOP_TLV_NETWORK_KEY_SEQUENCE

TLV ลำดับคีย์เครือข่าย Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_PANID

รหัสการแพน TLV ของ Mehcop

OT_MESHCOP_TLV_PENDINGTIMESTAMP

TLV การประทับเวลาที่รอดำเนินการ

OT_MESHCOP_TLV_PERIOD

TLV ช่วงเวลา Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_PROVISIONING_URL

TLV การจัดสรร URL สำหรับ Mehcop

OT_MESHCOP_TLV_PSKC

Meshcop PSKc TLV

OT_MESHCOP_TLV_SCAN_DURATION

TLV ระยะเวลาการสแกน meshcop

OT_MESHCOP_TLV_SECURITYPOLICY

TLV นโยบายความปลอดภัย Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_STATE

Meshcop State TLV

OT_MESHCOP_TLV_STEERING_DATA

Meshcop การควบคุมข้อมูล TLV

OT_MESHCOP_TLV_UDP_ENCAPSULATION_TLV

TLV การห่อหุ้ม UDP ของ Mehcop

OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_DATA_TLV

TLV ข้อมูลผู้ให้บริการ Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_MODEL_TLV

โมเดล TLV ของผู้ให้บริการ Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_NAME_TLV

TLV ชื่อผู้ให้บริการ Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_STACK_VERSION_TLV

TLV เวอร์ชันสแต็กของผู้ให้บริการ Meshcop

OT_MESHCOP_TLV_VENDOR_SW_VERSION_TLV

Meshcop Vendor SW Version TLV

Typedef

otChannelMask

uint32_t otChannelMask

แสดงมาสก์ช่อง

otDatasetMgmtSetCallback

void(* otDatasetMgmtSetCallback)(otError aResult, void *aContext)

ระบบจะเรียกตัวชี้เมื่อได้รับการตอบกลับคำขอ MGMT_SET หรือหมดเวลา

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aResult
ผลของการดำเนินการ
[in] aContext
ตัวชี้ไปยังบริบทเฉพาะแอปพลิเคชัน
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ผู้นำยอมรับคำขอแล้ว
OT_ERROR_REJECTED
ผู้นำปฏิเสธคำขอ
OT_ERROR_PARSE
เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแยกวิเคราะห์การตอบกลับ
OT_ERROR_ABORT
เพียร์รีเซ็ตคำขอ
OT_ERROR_RESPONSE_TIMEOUT
ไม่ได้รับการตอบสนองหรือรับทราบภายในระยะหมดเวลา

otDatasetUpdaterCallback

void(* otDatasetUpdaterCallback)(otError aError, void *aContext)

ระบบจะเรียกใช้ตัวชี้ฟังก์ชันการติดต่อกลับนี้เมื่อคำขออัปเดตชุดข้อมูลเสร็จสิ้น รายงานสถานะสำเร็จหรือล้มเหลวของคำขออัปเดตชุดข้อมูล

ใช้งานได้เมื่อเปิดใช้ OPENTHREAD_CONFIG_DATASET_UPDATER_ENABLE

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aError
สถานะข้อผิดพลาด OT_ERROR_NONE บ่งบอกว่าการอัปเดตชุดข้อมูลสำเร็จ OT_ERROR_INVALID_STATE ระบุว่าล้มเหลวเนื่องจากสถานะไม่ถูกต้อง (MLE ถูกปิดใช้งาน) OT_ERROR_ALREADY ระบุว่าล้มเหลวเนื่องจากอุปกรณ์อื่นภายในเครือข่ายที่ขอการอัปเดตชุดข้อมูลที่ขัดแย้งกัน
[in] aContext
ตัวชี้ไปยังบริบทที่กําหนดเอง (มาจากผู้ใช้ใน otDatasetUpdaterRequestUpdate())

otExtendedPanId

struct otExtendedPanId otExtendedPanId

แสดงรหัส PAN ที่ขยาย

otMeshLocalPrefix

otIp6NetworkPrefix otMeshLocalPrefix

แสดงคำนำหน้า Mesh Local

otMeshcopTlvType

enum otMeshcopTlvType otMeshcopTlvType

แสดงประเภท TLV ของ Mehcop

otNetworkKey

struct otNetworkKey otNetworkKey

แสดงคีย์เครือข่ายเทรด

otNetworkKeyRef

otCryptoKeyRef otNetworkKeyRef

ประเภทข้อมูลนี้แสดง KeyRef to NetworkKey

การอ้างอิงถึงคีย์

otNetworkName

struct otNetworkName otNetworkName

แสดงชื่อเครือข่าย

otNetworkName เป็นสตริง C ที่สิ้นสุดแบบ Null (เช่น อาร์เรย์อักขระ m8 ต้องลงท้ายด้วยอักขระ Null \0)

otOperationalDataset

struct otOperationalDataset otOperationalDataset

แสดงชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

คอมโพเนนต์ในชุดข้อมูลเป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ โครงสร้าง mComponents จะระบุคอมโพเนนต์ที่มีในชุดข้อมูล

otOperationalDatasetComponents

struct otOperationalDatasetComponents otOperationalDatasetComponents

แสดงคอมโพเนนต์ต่างๆ ในชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

otOperationalDatasetTlvs

struct otOperationalDatasetTlvs otOperationalDatasetTlvs

แสดงชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

ชุดข้อมูลการดำเนินการมีการเข้ารหัส TLV ตามที่ระบุโดยเทรด

otPskc

struct otPskc otPskc

แสดง PSKc

otPskcRef

otCryptoKeyRef otPskcRef

ประเภทข้อมูลนี้แสดง KeyRef ไปยัง PSKc

การอ้างอิงถึงคีย์

otSecurityPolicy

struct otSecurityPolicy otSecurityPolicy

แสดงนโยบายความปลอดภัย

otTimestamp

struct otTimestamp otTimestamp

แสดงคอมโพเนนต์การประทับเวลาชุดข้อมูลเทรด

ตัวแปร

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otNetworkKey OT_TOOL_PACKED_END

ฟังก์ชัน

otDatasetConvertToTlvs

otError otDatasetConvertToTlvs(
 const otOperationalDataset *aDataset,
 otOperationalDatasetTlvs *aDatasetTlvs
)

แปลงชุดข้อมูลการปฏิบัติงานหนึ่งๆ เป็น otOperationalDatasetTlvs

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aDataset
ชุดข้อมูลปฏิบัติการที่จะแปลงเป็น TLV
[out] aDatasetTlvs
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูล TLV เพื่อแสดงผลลัพธ์
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
แปลง aDataset และอัปเดต aDatasetTlvs เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aDataset ไม่ถูกต้อง ไม่มีการประทับเวลาที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ

otDatasetCreateNewNetwork

otError otDatasetCreateNewNetwork(
 otInstance *aInstance,
 otOperationalDataset *aDataset
)

แต่สำหรับ FTD เท่านั้น ให้สร้างชุดข้อมูลการปฏิบัติงานใหม่เพื่อใช้เมื่อสร้างเครือข่ายใหม่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[out] aDataset
ชุดข้อมูลการทำงาน
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
สร้างชุดข้อมูลการดำเนินการใหม่เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_FAILED
สร้างค่าแบบสุ่มสำหรับพารามิเตอร์ใหม่ไม่สำเร็จ

otDatasetGeneratePskc

otError otDatasetGeneratePskc(
 const char *aPassPhrase,
 const otNetworkName *aNetworkName,
 const otExtendedPanId *aExtPanId,
 otPskc *aPskc
)

สร้าง PSKc จากข้อความรหัสผ่าน ชื่อเครือข่าย และรหัส PAN ที่ขยาย

PSKc ใช้ในการสร้างเซสชันคณะกรรมาธิการ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aPassPhrase
วลีรหัสผ่านที่จัดเตรียมไว้
[in] aNetworkName
ชื่อเครือข่ายสำหรับการคำนวณ PSKc
[in] aExtPanId
รหัส PAN แบบขยายสำหรับการคำนวณ PSKc
[out] aPskc
ตัวชี้ไปยังตัวแปรเพื่อเอาต์พุต PSKc ที่สร้างขึ้น
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
สร้าง PSKc เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_INVALID_ARGS
หากอาร์กิวเมนต์อินพุตไม่ถูกต้อง

otDatasetGetActive

otError otDatasetGetActive(
 otInstance *aInstance,
 otOperationalDataset *aDataset
)

รับชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[out] aDataset
ตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่วางชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
เรียกข้อมูลชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NOT_FOUND
ไม่มีค่าที่เกี่ยวข้องในที่เก็บการตั้งค่า

otDatasetGetActiveTlvs

otError otDatasetGetActiveTlvs(
 otInstance *aInstance,
 otOperationalDatasetTlvs *aDataset
)

รับชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[out] aDataset
ตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่วางชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
เรียกข้อมูลชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NOT_FOUND
ไม่มีค่าที่เกี่ยวข้องในที่เก็บการตั้งค่า

otDatasetGetDelayTimerMinimal

uint32_t otDatasetGetDelayTimerMinimal(
 otInstance *aInstance
)

สำหรับ FTD เท่านั้น จะตั้งตัวจับเวลาถอยหลังให้น้อยที่สุด

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
แสดงผลค่า
the
ค่าของตัวจับเวลาความล่าช้าต่ำสุด (มิลลิวินาที)

otDatasetGetPending

otError otDatasetGetPending(
 otInstance *aInstance,
 otOperationalDataset *aDataset
)

รับชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[out] aDataset
ตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่วางชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
เรียกข้อมูลชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NOT_FOUND
ไม่มีค่าที่เกี่ยวข้องในที่เก็บการตั้งค่า

otDatasetGetPendingTlvs

otError otDatasetGetPendingTlvs(
 otInstance *aInstance,
 otOperationalDatasetTlvs *aDataset
)

รับชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[out] aDataset
ตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่วางชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
เรียกข้อมูลชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NOT_FOUND
ไม่มีค่าที่เกี่ยวข้องในที่เก็บการตั้งค่า

otDatasetIsCommissioned

bool otDatasetIsCommissioned(
 otInstance *aInstance
)

ระบุว่ามีเครือข่ายที่ถูกต้องในชุดข้อมูลการดำเนินงานที่มีการใช้งานหรือไม่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
การส่งคืน
จะมีค่าเป็น TRUE หากมีเครือข่ายที่ถูกต้องอยู่ในชุดข้อมูลการดำเนินงานที่ใช้งานอยู่ มิฉะนั้นจะเป็น FALSE

otDatasetParseTlvs

otError otDatasetParseTlvs(
 const otOperationalDatasetTlvs *aDatasetTlvs,
 otOperationalDataset *aDataset
)

แยกวิเคราะห์ชุดข้อมูลการปฏิบัติงานจาก otOperationalDatasetTlvs ที่ระบุ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aDatasetTlvs
ตัวชี้ไปยัง TLV ของชุดข้อมูล
[out] aDataset
ตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่วางชุดข้อมูล
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งค่า aDataset จาก aDatasetTlvs เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aDatasetTlvs ไม่ถูกต้อง

otDatasetSendMgmtActiveGet

otError otDatasetSendMgmtActiveGet(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDatasetComponents *aDatasetComponents,
 const uint8_t *aTlvTypes,
 uint8_t aLength,
 const otIp6Address *aAddress
)

ส่ง MGMT_ACTIVE_GET แล้ว

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDatasetComponents
ตัวชี้ไปยังโครงสร้างคอมโพเนนต์ชุดข้อมูลซึ่งระบุคอมโพเนนต์ที่จะขอ
[in] aTlvTypes
ตัวชี้ไปยังอาร์เรย์ที่มีประเภท TLV ดิบเพิ่มเติมที่ต้องขอ
[in] aLength
ความยาวของ aTlvTypes
[in] aAddress
ตัวชี้ไปยังปลายทาง IPv6 หากเป็น NULL จะใช้ Leader ALOC เป็นค่าเริ่มต้น
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ส่งคำสั่งชุดข้อมูล meshcop เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะส่ง

otDatasetSendMgmtActiveSet

otError otDatasetSendMgmtActiveSet(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDataset *aDataset,
 const uint8_t *aTlvs,
 uint8_t aLength,
 otDatasetMgmtSetCallback aCallback,
 void *aContext
)

ส่ง MGMT_ACTIVE_SET

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลการดำเนินการ
[in] aTlvs
ตัวชี้ไปยัง TLV
[in] aLength
ความยาวของ TLV
[in] aCallback
ตัวชี้ไปยังฟังก์ชันที่เรียกใช้เมื่อมีการรับการตอบสนองหรือระยะหมดเวลา
[in] aContext
ตัวชี้ไปยังบริบทเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับ aCallback
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ส่งคำสั่งชุดข้อมูล meshcop เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะส่ง
OT_ERROR_BUSY
คำขอก่อนหน้าดำเนินอยู่

otDatasetSendMgmtPendingGet

otError otDatasetSendMgmtPendingGet(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDatasetComponents *aDatasetComponents,
 const uint8_t *aTlvTypes,
 uint8_t aLength,
 const otIp6Address *aAddress
)

จะส่งเป็น MGMT_PENDING_GET

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDatasetComponents
ตัวชี้ไปยังโครงสร้างคอมโพเนนต์ชุดข้อมูลซึ่งระบุคอมโพเนนต์ที่จะขอ
[in] aTlvTypes
ตัวชี้ไปยังอาร์เรย์ที่มีประเภท TLV ดิบเพิ่มเติมที่ต้องขอ
[in] aLength
ความยาวของ aTlvTypes
[in] aAddress
ตัวชี้ไปยังปลายทาง IPv6 หากเป็น NULL จะใช้ Leader ALOC เป็นค่าเริ่มต้น
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ส่งคำสั่งชุดข้อมูล meshcop เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะส่ง

otDatasetSendMgmtPendingSet

otError otDatasetSendMgmtPendingSet(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDataset *aDataset,
 const uint8_t *aTlvs,
 uint8_t aLength,
 otDatasetMgmtSetCallback aCallback,
 void *aContext
)

จะส่งเป็น MGMT_PENDING_SET

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลการดำเนินการ
[in] aTlvs
ตัวชี้ไปยัง TLV
[in] aLength
ความยาวของ TLV
[in] aCallback
ตัวชี้ไปยังฟังก์ชันที่เรียกใช้เมื่อมีการรับการตอบสนองหรือระยะหมดเวลา
[in] aContext
ตัวชี้ไปยังบริบทเฉพาะแอปพลิเคชันสำหรับ aCallback
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ส่งคำสั่งชุดข้อมูล meshcop เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะส่ง
OT_ERROR_BUSY
คำขอก่อนหน้าดำเนินอยู่

otDatasetSetActive

otError otDatasetSetActive(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDataset *aDataset
)

ตั้งค่าชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่

หากชุดข้อมูลไม่มีการประทับเวลาที่ใช้งานอยู่ แสดงว่าชุดข้อมูลนั้นสมบูรณ์เพียงบางส่วนเท่านั้น

หากเปิดใช้เทรดในอุปกรณ์ที่มีชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่บางส่วนที่สมบูรณ์ อุปกรณ์จะพยายามต่อเชื่อมเครือข่ายเทรดที่มีอยู่โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูล มีเพียงคีย์เครือข่ายเทรดเท่านั้นที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หากช่องไม่รวมอยู่ในชุดข้อมูล อุปกรณ์จะส่งข้อความประกาศของ MLE ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อค้นหาเพื่อนบ้านในช่องอื่น

หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเทรดสำเร็จ อุปกรณ์จะดึงชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจากเครือข่ายระดับบนสุด โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเราเตอร์ได้จะไม่เปลี่ยนไปเป็นเราเตอร์หรือบทบาทผู้นำจนกว่าจะมีชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่ที่สมบูรณ์

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งค่าชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่
OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่า

otDatasetSetActiveTlvs

otError otDatasetSetActiveTlvs(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDatasetTlvs *aDataset
)

ตั้งค่าชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่

หากชุดข้อมูลไม่มีการประทับเวลาที่ใช้งานอยู่ แสดงว่าชุดข้อมูลนั้นสมบูรณ์เพียงบางส่วนเท่านั้น

หากเปิดใช้เทรดในอุปกรณ์ที่มีชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่บางส่วนที่สมบูรณ์ อุปกรณ์จะพยายามต่อเชื่อมเครือข่ายเทรดที่มีอยู่โดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในชุดข้อมูล มีเพียงคีย์เครือข่ายเทรดเท่านั้นที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

หากช่องไม่รวมอยู่ในชุดข้อมูล อุปกรณ์จะส่งข้อความประกาศของ MLE ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อค้นหาเพื่อนบ้านในช่องอื่น

หากอุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่ายเทรดสำเร็จ อุปกรณ์จะดึงชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่ทั้งหมดจากเครือข่ายระดับบนสุด โปรดทราบว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานเราเตอร์ได้จะไม่เปลี่ยนไปเป็นเราเตอร์หรือบทบาทผู้นำจนกว่าจะมีชุดข้อมูลที่ใช้งานอยู่ที่สมบูรณ์

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งค่าชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่ใช้งานอยู่
OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่า

otDatasetSetDelayTimerMinimal

otError otDatasetSetDelayTimerMinimal(
 otInstance *aInstance,
 uint32_t aDelayTimerMinimal
)

สำหรับ FTD เท่านั้น ให้ตั้งตัวจับเวลาถอยหลังให้น้อยที่สุด

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDelayTimerMinimal
ค่าของตัวจับเวลาความล่าช้าต่ำสุด (มิลลิวินาที)
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งตัวจับเวลาหน่วงเวลาขั้นต่ำสำเร็จแล้ว
OT_ERROR_INVALID_ARGS
หาก aDelayTimerMinimal ไม่ถูกต้อง

otDatasetSetPending

otError otDatasetSetPending(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDataset *aDataset
)

ตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่า

otDatasetSetPendingTlvs

otError otDatasetSetPendingTlvs(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDatasetTlvs *aDataset
)

ตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_NO_BUFS
พื้นที่บัฟเฟอร์ไม่เพียงพอที่จะตั้งค่าชุดข้อมูลการดำเนินการที่รอดำเนินการ
OT_ERROR_NOT_IMPLEMENTED
แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันการตั้งค่า

otDatasetUpdateTlvs

otError otDatasetUpdateTlvs(
 const otOperationalDataset *aDataset,
 otOperationalDatasetTlvs *aDatasetTlvs
)

อัปเดตชุดข้อมูลการปฏิบัติงานที่กำหนด

aDataset มีช่องที่ต้องอัปเดตและค่าใหม่

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aDataset
ระบุชุดของประเภทและค่าที่ต้องการอัปเดต
[in,out] aDatasetTlvs
ตัวชี้ไปยัง TLV ของชุดข้อมูลที่จะอัปเดต
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
อัปเดต aDatasetTlvs เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aDataset มีค่าที่ไม่ถูกต้อง
OT_ERROR_NO_BUFS
มีพื้นที่ว่างใน aDatasetTlvs ไม่เพียงพอที่จะใช้การอัปเดต

otDatasetUpdaterCancelUpdate

void otDatasetUpdaterCancelUpdate(
 otInstance *aInstance
)

ยกเลิกคำขออัปเดตชุดข้อมูลด้านการปฏิบัติงานที่ดำเนินการอยู่ (หากมี)

ใช้งานได้เมื่อเปิดใช้ OPENTHREAD_CONFIG_DATASET_UPDATER_ENABLE

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread

otDatasetUpdaterIsUpdateOngoing

bool otDatasetUpdaterIsUpdateOngoing(
 otInstance *aInstance
)

ระบุว่ามีคำขออัปเดตชุดข้อมูลการดำเนินการที่ดำเนินอยู่หรือไม่

ใช้งานได้เมื่อเปิดใช้ OPENTHREAD_CONFIG_DATASET_UPDATER_ENABLE

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
แสดงผลค่า
TRUE
มีการอัปเดตที่ดำเนินอยู่
FALSE
ไม่มีการอัปเดตที่ดำเนินอยู่

otDatasetUpdaterRequestUpdate

otError otDatasetUpdaterRequestUpdate(
 otInstance *aInstance,
 const otOperationalDataset *aDataset,
 otDatasetUpdaterCallback aCallback,
 void *aContext
)

ขออัปเดตชุดข้อมูลการทำงาน

ใช้งานได้เมื่อเปิดใช้ OPENTHREAD_CONFIG_DATASET_UPDATER_ENABLE

aDataset ควรมีช่องที่ต้องอัปเดตและค่าใหม่ และต้องไม่มีช่องการประทับเวลาที่ใช้งานอยู่หรือการประทับเวลาที่รอดำเนินการ ฟิลด์การหน่วงเวลาเป็นตัวเลือกที่ไม่บังคับ หากไม่ได้ระบุไว้ ระบบจะใช้ค่าเริ่มต้น (1, 000 มิลลิวินาที)

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[in] aInstance
ตัวชี้ไปยังอินสแตนซ์ OpenThread
[in] aDataset
ตัวชี้ไปยังชุดข้อมูลซึ่งมีช่องที่ต้องเปลี่ยนแปลง
[in] aCallback
โค้ดเรียกกลับที่จะแสดงเมื่อคำขออัปเดตชุดข้อมูลเสร็จสิ้น
[in] aContext
บริบทที่กำหนดเองที่ส่งผ่านไปยังโค้ดเรียกกลับ
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
เริ่มอัปเดตชุดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว (จะเรียกใช้ aCallback เมื่อเสร็จสมบูรณ์)
OT_ERROR_INVALID_STATE
อุปกรณ์ปิดอยู่ (ปิดใช้ MLE)
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aDataset ไม่ถูกต้อง (มีการประทับเวลาที่ใช้งานอยู่หรือรอดำเนินการ)
OT_ERROR_BUSY
เริ่มอัปเดตไม่ได้ เนื่องจากรายการก่อนหน้ายังดำเนินอยู่
OT_ERROR_NO_BUFS
จัดสรรบัฟเฟอร์เพื่อบันทึกชุดข้อมูลไม่ได้

otNetworkNameFromString

otError otNetworkNameFromString(
 otNetworkName *aNetworkName,
 const char *aNameString
)

ตั้งค่าอินสแตนซ์ otNetworkName จากสตริง C ที่สิ้นสุด Null ที่ระบุ

aNameString ต้องใช้การเข้ารหัส UTF-8 และความยาวของชื่อเครือข่ายต้องไม่เกิน OT_NETWORK_NAME_MAX_SIZE

รายละเอียด
พารามิเตอร์
[out] aNetworkName
ตัวชี้ไปยัง otNetworkName เพื่อตั้งค่า
[in] aNameString
สตริงชื่อ C
แสดงผลค่า
OT_ERROR_NONE
ตั้งค่า aNetworkName จาก aNameString เรียบร้อยแล้ว
OT_ERROR_INVALID_ARGS
aNameStrng ไม่ถูกต้อง (ยาวเกินไปหรือไม่เป็นไปตามการเข้ารหัส UTF-8)

มาโคร

OT_CHANNEL_10_MASK

 OT_CHANNEL_10_MASK (1 << 10)

ช่อง 10.

OT_CHANNEL_11_MASK

 OT_CHANNEL_11_MASK (1 << 11)

ช่อง 11.

OT_CHANNEL_12_MASK

 OT_CHANNEL_12_MASK (1 << 12)

ช่อง 12.

OT_CHANNEL_13_MASK

 OT_CHANNEL_13_MASK (1 << 13)

ช่อง 13.

OT_CHANNEL_14_MASK

 OT_CHANNEL_14_MASK (1 << 14)

ช่อง 14.

OT_CHANNEL_15_MASK

 OT_CHANNEL_15_MASK (1 << 15)

ช่อง 15.

OT_CHANNEL_16_MASK

 OT_CHANNEL_16_MASK (1 << 16)

ช่อง 16.

OT_CHANNEL_17_MASK

 OT_CHANNEL_17_MASK (1 << 17)

ช่อง 17.

OT_CHANNEL_18_MASK

 OT_CHANNEL_18_MASK (1 << 18)

ช่อง 18.

OT_CHANNEL_19_MASK

 OT_CHANNEL_19_MASK (1 << 19)

ช่อง 19.

OT_CHANNEL_1_MASK

 OT_CHANNEL_1_MASK (1 << 1)

ช่อง 1

OT_CHANNEL_20_MASK

 OT_CHANNEL_20_MASK (1 << 20)

ช่อง 20

OT_CHANNEL_21_MASK

 OT_CHANNEL_21_MASK (1 << 21)

ช่อง 21

OT_CHANNEL_22_MASK

 OT_CHANNEL_22_MASK (1 << 22)

ช่อง 22

OT_CHANNEL_23_MASK

 OT_CHANNEL_23_MASK (1 << 23)

ช่อง 23

OT_CHANNEL_24_MASK

 OT_CHANNEL_24_MASK (1 << 24)

ช่อง 24

OT_CHANNEL_25_MASK

 OT_CHANNEL_25_MASK (1 << 25)

ช่อง 25

OT_CHANNEL_26_MASK

 OT_CHANNEL_26_MASK (1 << 26)

ช่อง 26

OT_CHANNEL_2_MASK

 OT_CHANNEL_2_MASK (1 << 2)

ช่อง 2

OT_CHANNEL_3_MASK

 OT_CHANNEL_3_MASK (1 << 3)

ช่อง 3

OT_CHANNEL_4_MASK

 OT_CHANNEL_4_MASK (1 << 4)

ช่อง 4

OT_CHANNEL_5_MASK

 OT_CHANNEL_5_MASK (1 << 5)

ช่อง 5

OT_CHANNEL_6_MASK

 OT_CHANNEL_6_MASK (1 << 6)

ช่อง 6

OT_CHANNEL_7_MASK

 OT_CHANNEL_7_MASK (1 << 7)

ช่อง 7

OT_CHANNEL_8_MASK

 OT_CHANNEL_8_MASK (1 << 8)

ช่อง 8

OT_CHANNEL_9_MASK

 OT_CHANNEL_9_MASK (1 << 9)

ช่อง 9

OT_EXT_PAN_ID_SIZE

 OT_EXT_PAN_ID_SIZE 8

ขนาดของรหัส PAN ของเทรด (ไบต์)

OT_MESH_LOCAL_PREFIX_SIZE

 OT_MESH_LOCAL_PREFIX_SIZE OT_IP6_PREFIX_SIZE

ขนาดของคำนำหน้าภายใน Mesh (ไบต์)

OT_NETWORK_KEY_SIZE

 OT_NETWORK_KEY_SIZE 16

ขนาดของคีย์เครือข่ายเทรด (ไบต์)

OT_NETWORK_NAME_MAX_SIZE

 OT_NETWORK_NAME_MAX_SIZE 16

ขนาดสูงสุดของช่องชื่อเครือข่ายเทรด (ไบต์)

OT_OPERATIONAL_DATASET_MAX_LENGTH

 OT_OPERATIONAL_DATASET_MAX_LENGTH 254

ความยาวสูงสุดของชุดข้อมูลการดำเนินการในหน่วยไบต์

OT_PSKC_MAX_SIZE

 OT_PSKC_MAX_SIZE 16

ขนาดสูงสุดของ PSKc (ไบต์)

แหล่งข้อมูล

หัวข้ออ้างอิง API ของ OpenThread จะมาจากซอร์สโค้ดซึ่งพร้อมใช้งานใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล