otSrpServerLeaseConfig

#include <srp_server.h>

شامل SRP سرور اجاره و تنظیمات KEY-LEASE.

خلاصه

صفات عمومی

mMaxKeyLease
uint32_t
حداکثر فاصله KEY-LEASE در ثانیه.
mMaxLease
uint32_t
حداکثر فاصله اجاره در ثانیه.
mMinKeyLease
uint32_t
حداقل فاصله KEY-LEASE بر حسب ثانیه.
mMinLease
uint32_t
حداقل فاصله اجاره بر حسب ثانیه.

صفات عمومی

mMaxKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMaxKeyLease

حداکثر فاصله KEY-LEASE در ثانیه.

mMaxLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMaxLease

حداکثر فاصله اجاره در ثانیه.

mMinKeyLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMinKeyLease

حداقل فاصله KEY-LEASE بر حسب ثانیه.

mMinLease

uint32_t otSrpServerLeaseConfig::mMinLease

حداقل فاصله اجاره بر حسب ثانیه.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.