otServiceConfig

#include <netdata.h>

یک پیکربندی سرویس را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mEnterpriseNumber
uint32_t
شماره سازمانی IANA.
mServerConfig
پیکربندی سرور
mServiceData [252]
uint8_t
بایت های داده سرویس
mServiceDataLength
uint8_t
طول داده های سرویس
mServiceId
uint8_t
شناسه سرویس (هنگام تکرار روی داده های شبکه).

صفات عمومی

mEnterpriseNumber

uint32_t otServiceConfig::mEnterpriseNumber

شماره سازمانی IANA.

mServerConfig

otServerConfig otServiceConfig::mServerConfig

پیکربندی سرور

mServiceData

uint8_t otServiceConfig::mServiceData[252]

بایت های داده سرویس

mServiceDataLength

uint8_t otServiceConfig::mServiceDataLength

طول داده های سرویس

mServiceId

uint8_t otServiceConfig::mServiceId

شناسه سرویس (هنگام تکرار روی داده های شبکه).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.