otRadioLinkInfo

#include <multi_radio.h>

این نوع اطلاعات مرتبط با پیوند رادیویی را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mPreference
uint8_t
سطح اولویت پیوند رادیویی.

صفات عمومی

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.