Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

otNetworkDiagRouteData

#include <netdiag.h>

Cấu trúc này đại diện cho dữ liệu Lộ trình chẩn đoán mạng.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mLinkQualityIn
uint8_t
Chất lượng Liên kết Trong.
mLinkQualityOut
uint8_t
Chất lượng Liên kết Ra.
mRouteCost
uint8_t
Chi phí định tuyến. Chi phí định tuyến vô hạn được biểu thị bằng giá trị 0.
mRouterId
uint8_t
ID bộ định tuyến được chỉ định.

Thuộc tính công cộng

mLinkQualityIn

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityIn

Chất lượng Liên kết Trong.

mLinkQualityOut

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mLinkQualityOut

Chất lượng Liên kết Ra.

mRouteCost

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouteCost

Chi phí định tuyến. Chi phí định tuyến vô hạn được biểu thị bằng giá trị 0.

mRouterId

uint8_t otNetworkDiagRouteData::mRouterId

ID bộ định tuyến được chỉ định.