otHistoryTrackerNetworkInfo

#include <history_tracker.h>

Đại diện cho thông tin mạng Thread.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mMode
Chế độ thiết bị.
mPartitionId
uint32_t
Mã phân vùng (hợp lệ khi được đính kèm).
mRloc16
uint16_t
RLOC16 của thiết bị.
mRole
Vai trò thiết bị.

Thuộc tính công khai

mMode

otLinkModeConfig otHistoryTrackerNetworkInfo::mMode

Chế độ thiết bị.

mPartitionId

uint32_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mPartitionId

Mã phân vùng (hợp lệ khi được đính kèm).

mRloc16

uint16_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mRloc16

RLOC16 của thiết bị.

mRole

otDeviceRole otHistoryTrackerNetworkInfo::mRole

Vai trò thiết bị.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.