otHistoryTrackerNetworkInfo

#include <history_tracker.h>

اطلاعات شبکه Thread را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mMode
حالت دستگاه
mPartitionId
uint32_t
شناسه پارتیشن (در صورت پیوست معتبر است).
mRloc16
uint16_t
دستگاه RLOC16.
mRole
نقش دستگاه

صفات عمومی

mMode

otLinkModeConfig otHistoryTrackerNetworkInfo::mMode

حالت دستگاه

mPartitionId

uint32_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mPartitionId

شناسه پارتیشن (در صورت پیوست معتبر است).

mRloc16

uint16_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mRloc16

دستگاه RLOC16.

mRole

otDeviceRole otHistoryTrackerNetworkInfo::mRole

نقش دستگاه

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.