ข้อมูลประวัติของ otHistory

#include <history_tracker.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงข้อมูลเครือข่ายชุดข้อความ

สรุป

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mMode
โหมดอุปกรณ์
mPartitionId
uint32_t
รหัสพาร์ติชัน (ถูกต้องเมื่อแนบ)
mRloc16
uint16_t
อุปกรณ์ RLOC16
mRole
บทบาทของอุปกรณ์

แอตทริบิวต์สาธารณะ

mMode

otLinkModeConfig otHistoryTrackerNetworkInfo::mMode

โหมดอุปกรณ์

รหัสส่วน mPartition

uint32_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mPartitionId

รหัสพาร์ติชัน (ถูกต้องเมื่อแนบ)

mRloc16

uint16_t otHistoryTrackerNetworkInfo::mRloc16

อุปกรณ์ RLOC16

mRole

otDeviceRole otHistoryTrackerNetworkInfo::mRole

บทบาทของอุปกรณ์

ทรัพยากร

หัวข้อการอ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหรือไปที่เอกสารประกอบที่แหล่งข้อมูล