Google มุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเท่าเทียมทางเชื้อชาติสำหรับชุมชนคนผิวดำ มาดูกันว่า
หน้านี้ได้รับการแปลโดย Cloud Translation API
Switch to English

otCoapTxParameters

#include <coap.h>

โครงสร้างนี้แสดงถึงพารามิเตอร์การส่ง CoAP

สรุป

คุณลักษณะสาธารณะ

mAckRandomFactorDenominator
uint8_t
ตัวส่วนของ ACK_RANDOM_FACTOR ใช้ในการคำนวณระยะห่างสูงสุดก่อนการส่งสัญญาณใหม่เมื่อไม่ได้รับ ACK (RFC7252 ค่าเริ่มต้นของ ACK_RANDOM_FACTOR คือ 1.5 ต้องไม่ลดลงต่ำกว่า 1)
mAckRandomFactorNumerator
uint8_t
ตัวเศษของ ACK_RANDOM_FACTOR ใช้ในการคำนวณระยะห่างสูงสุดก่อนการส่งสัญญาณใหม่เมื่อไม่ได้รับ ACK (RFC7252 ค่าเริ่มต้นของ ACK_RANDOM_FACTOR คือ 1.5 ต้องไม่ลดลงต่ำกว่า 1)
mAckTimeout
uint32_t
ระยะห่างต่ำสุดก่อนที่จะส่งใหม่ครั้งแรกเมื่อไม่ได้รับ ACK หน่วยเป็นมิลลิวินาที (ค่าเริ่มต้น RFC7252 คือ 2000ms)
mMaxRetransmit
uint8_t
จำนวนการส่งสัญญาณใหม่สูงสุดสำหรับข้อความที่ยืนยันได้ของ CoAP (ค่าเริ่มต้น RFC7252 คือ 4)

คุณลักษณะสาธารณะ

mAckRandomFactorDenominator

uint8_t otCoapTxParameters::mAckRandomFactorDenominator

ตัวส่วนของ ACK_RANDOM_FACTOR ใช้ในการคำนวณระยะห่างสูงสุดก่อนการส่งสัญญาณใหม่เมื่อไม่ได้รับ ACK (RFC7252 ค่าเริ่มต้นของ ACK_RANDOM_FACTOR คือ 1.5 ต้องไม่ลดลงต่ำกว่า 1)

mAckRandomFactorNumerator

uint8_t otCoapTxParameters::mAckRandomFactorNumerator

ตัวเศษของ ACK_RANDOM_FACTOR ใช้ในการคำนวณระยะห่างสูงสุดก่อนการส่งสัญญาณใหม่เมื่อไม่ได้รับ ACK (RFC7252 ค่าเริ่มต้นของ ACK_RANDOM_FACTOR คือ 1.5 ต้องไม่ลดลงต่ำกว่า 1)

mAckTimeout

uint32_t otCoapTxParameters::mAckTimeout

ระยะห่างต่ำสุดก่อนที่จะส่งใหม่ครั้งแรกเมื่อไม่ได้รับ ACK หน่วยเป็นมิลลิวินาที (ค่าเริ่มต้น RFC7252 คือ 2000ms)

mMaxRetransmit

uint8_t otCoapTxParameters::mMaxRetransmit

จำนวนการส่งสัญญาณใหม่สูงสุดสำหรับข้อความที่ยืนยันได้ของ CoAP (ค่าเริ่มต้น RFC7252 คือ 4)