otNeighborTableEntryInfo

#include <thread_ftd.h>

Đại diện cho thông tin mục nhập trong bảng lân cận (con hoặc bộ định tuyến) và dùng làm tham số trong lệnh gọi lại otNeighborTableCallback của bảng lân cận.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mChild
Thông tin về người hàng xóm của trẻ.
mInfo
union otNeighborTableEntryInfo::@33
mInstance
Thực thể OpenThread.
mRouter
Thông tin về bộ định tuyến lân cận.

Thuộc tính công khai

mChild

otChildInfo otNeighborTableEntryInfo::mChild

Thông tin về người hàng xóm của trẻ.

mInfo

union otNeighborTableEntryInfo::@33 otNeighborTableEntryInfo::mInfo

mInstance

otInstance * otNeighborTableEntryInfo::mInstance

Thực thể OpenThread.

mRouter

otNeighborInfo otNeighborTableEntryInfo::mRouter

Thông tin về bộ định tuyến lân cận.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.