otNeighborTableEntryInfo

#include <thread_ftd.h>

اطلاعات ورودی جدول همسایه (فرزند یا روتر) را نشان می دهد و به عنوان پارامتر در پاسخ به تماس جدول همسایه otNeighborTableCallback استفاده می شود.

خلاصه

صفات عمومی

mChild
اطلاعات کودک همسایه
mInfo
union otNeighborTableEntryInfo::@33
mInstance
نمونه OpenThread.
mRouter
اطلاعات همسایه روتر

صفات عمومی

mChild

otChildInfo otNeighborTableEntryInfo::mChild

اطلاعات کودک همسایه

mInfo

union otNeighborTableEntryInfo::@33 otNeighborTableEntryInfo::mInfo

mInstance

otInstance * otNeighborTableEntryInfo::mInstance

نمونه OpenThread.

mRouter

otNeighborInfo otNeighborTableEntryInfo::mRouter

اطلاعات همسایه روتر

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.