otNat64AddressMapping

#include <nat64.h>

یک رکورد نگاشت آدرس برای NAT64 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mCounters
mId
uint64_t
شناسه منحصر به فرد برای یک جلسه نقشه برداری.
mIp4
آدرس IPv4 نقشه برداری.
mIp6
آدرس IPv6 نقشه برداری.
mRemainingTimeMs
uint32_t
زمان باقی مانده قبل از انقضا بر حسب میلی ثانیه.

صفات عمومی

mCounters

otNat64ProtocolCounters otNat64AddressMapping::mCounters

وسط

uint64_t otNat64AddressMapping::mId

شناسه منحصر به فرد برای یک جلسه نقشه برداری.

mIp4

otIp4Address otNat64AddressMapping::mIp4

آدرس IPv4 نقشه برداری.

mIp6

otIp6Address otNat64AddressMapping::mIp6

آدرس IPv6 نقشه برداری.

mRemainingTimeMs

uint32_t otNat64AddressMapping::mRemainingTimeMs

زمان باقی مانده قبل از انقضا بر حسب میلی ثانیه.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.