شمارشگرهای پروتکل otNat64

#include <nat64.h>

شمارنده های پروتکل های پشتیبانی شده توسط NAT64 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mIcmp
شمارنده های ICMP و ICMPv6.
mTcp
شمارنده برای TCP.
mTotal
شمارنده برای مجموع تمام پروتکل ها.
mUdp
شمارنده برای UDP.

صفات عمومی

mIcmp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mIcmp

شمارنده های ICMP و ICMPv6.

mTcp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mTcp

شمارنده برای TCP.

mTotal

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mTotal

شمارنده برای مجموع تمام پروتکل ها.

mUdp

otNat64Counters otNat64ProtocolCounters::mUdp

شمارنده برای UDP.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.