آدرس otIp4

#include <nat64.h>

نشان دهنده یک آدرس IPv4 است.

خلاصه

صفات عمومی

mFields

اتحادیه ها

آدرس otIp4:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

صفات عمومی

mFields

union otIp4Address::OT_TOOL_PACKED_FIELD otIp4Address::mFields

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.