آدرس otIp4:: OT_TOOL_PACKED_FIELD

خلاصه

صفات عمومی

m32
uint32_t
نمایش 32 بیتی
m8 [4]
uint8_t
فیلدهای 8 بیتی

صفات عمومی

m32

uint32_t m32

نمایش 32 بیتی

m8

uint8_t m8[4]

فیلدهای 8 بیتی

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.