otMessageSettings

#include <message.h>

تنظیمات پیام را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mLinkSecurityEnabled
bool
اگر پیام باید در لایه 2 ایمن باشد، درست است.
mPriority
uint8_t
سطح اولویت (باید یک OT_MESSAGE_PRIORITY_* از otMessagePriority باشد).

صفات عمومی

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

اگر پیام باید در لایه 2 ایمن باشد، درست است.

mPriority

uint8_t otMessageSettings::mPriority

سطح اولویت (باید یک OT_MESSAGE_PRIORITY_* از otMessagePriority باشد).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.