otMessageSettings

#include <message.h>

Đại diện cho một chế độ cài đặt tin nhắn.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkSecurityEnabled
bool
TRUE nếu thư cần được bảo mật ở Lớp 2.
mPriority
uint8_t
Mức độ ưu tiên (PHẢI là OT_MESSAGE_PRIORITY_* từ otMessagePriority).

Thuộc tính công khai

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

TRUE nếu thư cần được bảo mật ở Lớp 2.

mPriority

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Mức độ ưu tiên (PHẢI là OT_MESSAGE_PRIORITY_* từ otMessagePriority).

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.