Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cài đặt tin nhắn

#include <message.h>

Cấu trúc này thể hiện một chế độ cài đặt thông báo.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkSecurityEnabled
bool
TRUE nếu thư được bảo mật ở Lớp 2.
mPriority
uint8_t
Mức độ ưu tiên (MUST là OT_MESSAGE_PRIORITY_* từ otMessagePriority).

Thuộc tính công khai

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

TRUE nếu thư được bảo mật ở Lớp 2.

mƯu tiên

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Mức độ ưu tiên (MUST là OT_MESSAGE_PRIORITY_* từ otMessagePriority).

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.