Cài đặt Tin nhắn

#include <message.h>

Đại diện cho cài đặt thư.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLinkSecurityEnabled
bool
TRUE nếu thông báo phải được bảo mật ở Lớp 2.
mPriority
uint8_t
Mức độ ưu tiên (PHẢI là OT_MESSAGE_PRIORITY_* từ otMessagePriority).

Thuộc tính công khai

mLinkSecurityEnabled

bool otMessageSettings::mLinkSecurityEnabled

TRUE nếu thông báo phải được bảo mật ở Lớp 2.

Mức ưu tiên

uint8_t otMessageSettings::mPriority

Mức độ ưu tiên (PHẢI là OT_MESSAGE_PRIORITY_* từ otMessagePriority).

Tài nguyên

Các chủ đề Tham chiếu API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có sẵn trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.