Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otTham gia Discerner

#include <joiner.h>

Cấu trúc này thể hiện một Biến thể tham gia.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLength
uint8_t
Độ dài (số bit) – không được là 0 và tối đa là OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH.
mValue
uint64_t
Giá trị thay đổi (mLength bit thấp nhất sẽ chỉ định chế độ phân biệt).

Thuộc tính công khai

Chiều dài

uint8_t otJoinerDiscerner::mLength

Độ dài (số bit) – không được là 0 và tối đa là OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH.

mValue

uint64_t otJoinerDiscerner::mValue

Giá trị thay đổi (mLength bit thấp nhất sẽ chỉ định chế độ phân biệt).

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.