otJoinerDiscerner

#include <joiner.h>

نماینده یک Joiner Discerner است.

خلاصه

صفات عمومی

mLength
uint8_t
طول (تعداد بیت) - باید غیر صفر و حداکثر OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH باشد.
mValue
uint64_t
مقدار Discerner (کمترین بیت های mLength ، تشخیص دهنده را مشخص می کند).

صفات عمومی

میلی متر طول

uint8_t otJoinerDiscerner::mLength

طول (تعداد بیت) - باید غیر صفر و حداکثر OT_JOINER_MAX_DISCERNER_LENGTH باشد.

mValue

uint64_t otJoinerDiscerner::mValue

مقدار Discerner (کمترین بیت های mLength ، تشخیص دهنده را مشخص می کند).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.