otHistoryTrackerUnicastAddressInfo

#include <history_tracker.h>

Biểu thị thông tin địa chỉ IPv6 unicast.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ IPv6 unicast.
mAddressOrigin
uint8_t
Nguồn gốc của địa chỉ (hằng số OT_ADDRESS_ORIGIN_*).
mEvent
Cho biết sự kiện (đã thêm/xoá địa chỉ).
mPreferred
bool
Nếu địa chỉ được ưu tiên.
mPrefixLength
uint8_t
Độ dài tiền tố (tính bằng bit).
mRloc
bool
Nếu địa chỉ là RLOC.
mScope
uint8_t
Phạm vi IPv6.
mValid
bool
Nếu địa chỉ này hợp lệ.

Thuộc tính công khai

mAddress

otIp6Address otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mAddress

Địa chỉ IPv6 unicast.

mAddressOrigin

uint8_t otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mAddressOrigin

Nguồn gốc của địa chỉ (hằng số OT_ADDRESS_ORIGIN_*).

mEvent

otHistoryTrackerAddressEvent otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mEvent

Cho biết sự kiện (đã thêm/xoá địa chỉ).

mPreferred

bool otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mPreferred

Nếu địa chỉ được ưu tiên.

mPrefixLength

uint8_t otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mPrefixLength

Độ dài tiền tố (tính bằng bit).

mRloc

bool otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mRloc

Nếu địa chỉ là RLOC.

mScope

uint8_t otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mScope

Phạm vi IPv6.

mValid

bool otHistoryTrackerUnicastAddressInfo::mValid

Nếu địa chỉ này hợp lệ.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.