otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo

#include <history_tracker.h>

Biểu thị Dữ liệu mạng trên thông tin tiền tố lưới.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mEvent
Cho biết sự kiện (đã thêm/đã xoá).
mPrefix
Mục nhập tiền tố trên lưới.

Thuộc tính công khai

mEvent

otHistoryTrackerNetDataEvent otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo::mEvent

Cho biết sự kiện (đã thêm/đã xoá).

mPrefix

otBorderRouterConfig otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo::mPrefix

Mục nhập tiền tố trên lưới.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.