با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo

#include <history_tracker.h>

این ساختار یک داده شبکه بر روی اطلاعات پیشوند مش را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mEvent
رویداد را نشان می دهد (افزوده/حذف شده).
mPrefix
ورودی پیشوند مش.

صفات عمومی

mEvent

otHistoryTrackerNetDataEvent otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo::mEvent

رویداد را نشان می دهد (افزوده/حذف شده).

mPrefix

otBorderRouterConfig otHistoryTrackerOnMeshPrefixInfo::mPrefix

ورودی پیشوند مش.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.