Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otExtendedPanId

#include <dataset.h>

Cấu trúc này thể hiện mã PAN mở rộng.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m8[8]
uint8_t
Giá trị byte.

Thuộc tính công khai

m8

uint8_t otExtendedPanId::m8[8]

Giá trị byte.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.