otExtendedPanId

#include <dataset.h>

یک شناسه PAN توسعه یافته را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [8]
uint8_t
مقادیر بایت

صفات عمومی

m8

uint8_t otExtendedPanId::m8[8]

مقادیر بایت

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.