otBufferInfo

#include <message.h>

Biểu thị thông tin vùng đệm thông báo cho các hàng đợi khác nhau mà ngăn xếp OpenThread sử dụng.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m6loReassemblyQueue
Thông tin về hàng đợi lắp ráp lại 6LoWPAN.
m6loSendQueue
Thông tin về hàng đợi gửi 6LoWPAN.
mApplicationCoapQueue
Thông tin về hàng đợi gửi CoAP của ứng dụng.
mCoapQueue
Thông tin về hàng đợi gửi CoAP/TMF.
mCoapSecureQueue
Thông tin về hàng đợi gửi an toàn CoAP.
mFreeBuffers
uint16_t
Số lượng vùng đệm trống (0xffff nếu không xác định).
mIp6Queue
Thông tin về hàng đợi gửi IPv6.
mMaxUsedBuffers
uint16_t
Số lượng vùng đệm tối đa được sử dụng cùng một lúc kể từ khi khởi chạy ngăn xếp OT (trước) hoặc lệnh gọi gần đây nhất đến otMessageResetBufferInfo().
mMleQueue
Thông tin về hàng đợi thư trễ MLE.
mMplQueue
Thông tin về hàng đợi gửi MPL.
mTotalBuffers
uint16_t
Tổng số vùng đệm trong nhóm thông báo (0xffff nếu không xác định).

Thuộc tính công khai

m6loReassemblyQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::m6loReassemblyQueue

Thông tin về hàng đợi lắp ráp lại 6LoWPAN.

m6loSendQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::m6loSendQueue

Thông tin về hàng đợi gửi 6LoWPAN.

mApplicationCoapQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mApplicationCoapQueue

Thông tin về hàng đợi gửi CoAP của ứng dụng.

mCoapQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mCoapQueue

Thông tin về hàng đợi gửi CoAP/TMF.

mCoapSecureQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mCoapSecureQueue

Thông tin về hàng đợi gửi an toàn CoAP.

mFreeBuffers

uint16_t otBufferInfo::mFreeBuffers

Số lượng vùng đệm trống (0xffff nếu không xác định).

mIp6Queue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mIp6Queue

Thông tin về hàng đợi gửi IPv6.

mMaxUsedBuffers

uint16_t otBufferInfo::mMaxUsedBuffers

Số lượng vùng đệm tối đa được sử dụng cùng một lúc kể từ khi khởi chạy ngăn xếp OT (trước) hoặc lệnh gọi gần đây nhất đến otMessageResetBufferInfo().

mMleQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mMleQueue

Thông tin về hàng đợi thư trễ MLE.

mMplQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mMplQueue

Thông tin về hàng đợi gửi MPL.

mTotalBuffers

uint16_t otBufferInfo::mTotalBuffers

Tổng số vùng đệm trong nhóm thông báo (0xffff nếu không xác định).

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.