با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otBufferInfo

#include <message.h>

این ساختار اطلاعات بافر پیام را برای صف های مختلف مورد استفاده توسط پشته OpenThread نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

m6loReassemblyQueue
اطلاعاتی درباره صف مونتاژ مجدد 6LoWPAN.
m6loSendQueue
اطلاعات در مورد صف ارسال 6LoWPAN.
mApplicationCoapQueue
اطلاعات در مورد برنامه CoAP صف ارسال.
mCoapQueue
اطلاعات در مورد صف ارسال CoAP/TMF.
mCoapSecureQueue
اطلاعات در مورد صف ارسال امن CoAP.
mFreeBuffers
uint16_t
تعداد بافرهای رایگان (0xffff در صورت ناشناخته بودن).
mIp6Queue
اطلاعات در مورد صف ارسال IPv6.
mMleQueue
اطلاعاتی درباره صف پیام تاخیری MLE.
mMplQueue
اطلاعات در مورد صف ارسال MPL.
mTotalBuffers
uint16_t
تعداد کل بافرها در مخزن پیام ها (0xffff در صورت ناشناخته بودن).

صفات عمومی

m6loReassemblyQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::m6loReassemblyQueue

اطلاعاتی درباره صف مونتاژ مجدد 6LoWPAN.

m6loSendQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::m6loSendQueue

اطلاعات در مورد صف ارسال 6LoWPAN.

mApplicationCoapQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mApplicationCoapQueue

اطلاعات در مورد برنامه CoAP صف ارسال.

mCoapQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mCoapQueue

اطلاعات در مورد صف ارسال CoAP/TMF.

mCoapSecureQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mCoapSecureQueue

اطلاعات در مورد صف ارسال امن CoAP.

mFreeBuffers

uint16_t otBufferInfo::mFreeBuffers

تعداد بافرهای رایگان (0xffff در صورت ناشناخته بودن).

mIp6Queue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mIp6Queue

اطلاعات در مورد صف ارسال IPv6.

mMleQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mMleQueue

اطلاعاتی درباره صف پیام تاخیری MLE.

mMplQueue

otMessageQueueInfo otBufferInfo::mMplQueue

اطلاعات در مورد صف ارسال MPL.

mTotalBuffers

uint16_t otBufferInfo::mTotalBuffers

تعداد کل بافرها در مخزن پیام ها (0xffff در صورت ناشناخته بودن).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.