ประเภทวิทยุ

โมดูลนี้รวมนามธรรมของแพลตฟอร์มสําหรับเฟรมวิทยุ

สรุป

การแจกแจง

anonymous enum{
  OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE = 127,
  OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE = 3,
  OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET = 2,
  OT_RADIO_BIT_RATE = 250000,
  OT_RADIO_BITS_PER_OCTET = 8,
  OT_RADIO_LQI_NONE = 0,
  OT_RADIO_RSSI_INVALID = 127,
  OT_RADIO_POWER_INVALID = 127
}
enum
anonymous enum{
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0 = 0,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0),
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2 = 2,
  OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK = (1U << OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2)
}
enum
การแจกแจงนี้กําหนดหน้าของช่อง
anonymous enum{
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 1,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 10,
  OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0x3ff << OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN = 11,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX = 26,
  OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK = 0xffff << OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN
}
enum
การแจกแจงนี้กําหนดช่วงแชแนลของย่านความถี่
anonymous enum{
  OT_RADIO_CAPS_NONE = 0,
  OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT = 1 << 0,
  OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN = 1 << 1,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES = 1 << 2,
  OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF = 1 << 3,
  OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX = 1 << 4,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC = 1 << 5,
  OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING = 1 << 6,
  OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING = 1 << 7
}
enum
การแจงนับนี้จะกําหนดค่าคงที่ที่ใช้เพื่อระบุความสามารถต่างๆ ของวิทยุ
anonymous enum{
  OT_IE_HEADER_SIZE = 2,
  OT_CSL_IE_SIZE = 4,
  OT_ACK_IE_MAX_SIZE = 16,
  OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE = 2
}
enum
การแจงนับนี้จะกําหนดค่าคงที่เกี่ยวกับขนาดของส่วนหัว IE ใน ACK
otRadioKeyType{
  OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY = 0,
  OT_KEY_TYPE_KEY_REF = 1
}
enum
การแจงนับนี้จะกําหนดค่าคงที่เกี่ยวกับประเภทคีย์
otRadioState enum
โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ

ประเภทคําจํากัดความ

otExtAddress Typedef
struct otExtAddress
โครงสร้างนี้แสดงที่อยู่แบบขยายของ IEEE 802.15.4
otLinkMetrics Typedef
struct otLinkMetrics
โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกที่จะระบุไว้
otMacKey Typedef
struct otMacKey
โครงสร้างนี้แสดงถึงคีย์ MAC
otMacKeyMaterial Typedef
otMacKeyRef Typedef
ประเภทนี้จะแสดงการอ้างอิงคีย์ MAC ที่ PSA ใช้
otPanId Typedef
uint16_t
รหัสประเภทนี้จะแสดงรหัส PAN ของ IEEE 802.15.4
otRadioCaps Typedef
uint8_t
ประเภทนี้แสดงถึงความสามารถของวิทยุ
otRadioCoexMetrics Typedef
การเปลี่ยนสถานะวิทยุที่ถูกต้องมีดังนี้
otRadioFrame Typedef
struct otRadioFrame
โครงสร้างนี้แสดงเฟรมวิทยุของ IEEE 802.15.4
otRadioIeInfo Typedef
struct otRadioIeInfo
โครงสร้างนี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) ของเฟรมวิทยุ
otRadioState Typedef
โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ
otShortAddress Typedef
uint16_t
ประเภทนี้หมายถึงที่อยู่แบบสั้น IEEE 802.15.4

ตัวแปร

OT_TOOL_PACKED_END

โครงสร้าง

otExtAddress

โครงสร้างนี้แสดงที่อยู่แบบขยายของ IEEE 802.15.4

otLinkMetrics

โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกที่จะระบุไว้

otMacKey

โครงสร้างนี้แสดงถึงคีย์ MAC

otMacKeyMaterial

โครงสร้างนี้แสดงถึงคีย์ MAC

otRadioCoexMetrics

การเปลี่ยนสถานะวิทยุที่ถูกต้องมีดังนี้

otRadioFrame

โครงสร้างนี้แสดงเฟรมวิทยุของ IEEE 802.15.4

otRadioIeInfo

โครงสร้างนี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) ของเฟรมวิทยุ

การแจกแจง

enum ที่ไม่ระบุชื่อ

 anonymous enum
พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_BITS_PER_OCTET

จํานวนบิตต่ออ็อกเท็ต

OT_RADIO_BIT_RATE

2.4 GHz IEEE 802.15.4 (บิตต่อวินาที)

OT_RADIO_FRAME_MAX_SIZE

aMaxPHYPacketSize (IEEE 802.15.4-2006)

OT_RADIO_FRAME_MIN_SIZE

ขนาดเฟรมขั้นต่ํา FCS + Control

OT_RADIO_LQI_NONE

ไม่รองรับการวัด LQI

OT_RADIO_POWER_INVALID

ค่าพลังงานไม่ถูกต้องหรือไม่ทราบ

OT_RADIO_RSSI_INVALID

ค่า RSSI ไม่ถูกต้องหรือไม่รู้จัก

OT_RADIO_SYMBOLS_PER_OCTET

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

enum ที่ไม่ระบุชื่อ

 anonymous enum

การแจกแจงนี้กําหนดหน้าของช่อง

พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_0_MASK

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_CHANNEL_PAGE_2_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

enum ที่ไม่ระบุชื่อ

 anonymous enum

การแจกแจงนี้กําหนดช่วงแชแนลของย่านความถี่

พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_2P4GHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

2.4 GHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MASK

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MAX

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

OT_RADIO_915MHZ_OQPSK_CHANNEL_MIN

915 MHz IEEE 802.15.4-2006

enum ที่ไม่ระบุชื่อ

 anonymous enum

การแจงนับนี้จะกําหนดค่าคงที่ที่ใช้เพื่อระบุความสามารถต่างๆ ของวิทยุ

ดูotRadioCaps

พร็อพเพอร์ตี้
OT_RADIO_CAPS_ACK_TIMEOUT

วิทยุรองรับเหตุการณ์ AckTime

OT_RADIO_CAPS_CSMA_BACKOFF

วิทยุรองรับ CSMA Backoff สําหรับการส่งเฟรม (แต่ไม่ลองใหม่)

OT_RADIO_CAPS_ENERGY_SCAN

วิทยุรองรับการสแกนพลังงาน

OT_RADIO_CAPS_NONE

วิทยุไม่รองรับความสามารถ

OT_RADIO_CAPS_RECEIVE_TIMING

วิทยุรองรับ rx ในเวลาที่เฉพาะเจาะจง

OT_RADIO_CAPS_SLEEP_TO_TX

วิทยุรองรับการเปลี่ยนจากโหมดสลีปเป็น TX โดยตรงด้วย CSMA

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_RETRIES

วิทยุรองรับตรรกะแบบลองใหม่ของ tx โดยเลี่ยงการชน (CSMA)

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_SEC

วิทยุรองรับการรักษาความปลอดภัย tx

OT_RADIO_CAPS_TRANSMIT_TIMING

วิทยุรองรับ tx ในเวลาที่เฉพาะเจาะจง

enum ที่ไม่ระบุชื่อ

 anonymous enum

การแจงนับนี้จะกําหนดค่าคงที่เกี่ยวกับขนาดของส่วนหัว IE ใน ACK

พร็อพเพอร์ตี้
OT_ACK_IE_MAX_SIZE

ความยาวสูงสุดสําหรับ IE ส่วนหัวใน ACK

OT_CSL_IE_SIZE

ขนาดของเนื้อหา CSL IE ในหน่วยไบต์

OT_ENH_PROBING_IE_DATA_MAX_SIZE

ความยาวสูงสุดของข้อมูลเมตริกลิงก์ใน IE ที่เจาะจงผู้ให้บริการ

OT_IE_HEADER_SIZE

ขนาดของส่วนหัวของ IE ในหน่วยไบต์

ประเภทคีย์ OTRadio

 otRadioKeyType

การแจงนับนี้จะกําหนดค่าคงที่เกี่ยวกับประเภทคีย์

พร็อพเพอร์ตี้
OT_KEY_TYPE_KEY_REF

ใช้การอ้างอิงกับคีย์

OT_KEY_TYPE_LITERAL_KEY

ใช้คีย์ลิเทอรัล

สถานะวิทยุ

 otRadioState

โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ

ในช่วงแรก วิทยุจะมีสถานะ "ปิดใช้"

ประเภทคําจํากัดความ

OTExtAddress

struct otExtAddress otExtAddress

โครงสร้างนี้แสดงที่อยู่แบบขยายของ IEEE 802.15.4

เมตริกลิงก์

struct otLinkMetrics otLinkMetrics

โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกที่จะระบุไว้

คีย์ Mac

struct otMacKey otMacKey

โครงสร้างนี้แสดงถึงคีย์ MAC

OTMacKeyMaterial

struct otMacKeyMaterial otMacKeyMaterial

OTMacKeyRef

otCryptoKeyRef otMacKeyRef

ประเภทนี้จะแสดงการอ้างอิงคีย์ MAC ที่ PSA ใช้

OTPanId

uint16_t otPanId

รหัสประเภทนี้จะแสดงรหัส PAN ของ IEEE 802.15.4

OTRadio

uint8_t otRadioCaps

ประเภทนี้แสดงถึงความสามารถของวิทยุ

ค่านี้เป็นช่องข้อมูลเล็กๆ ที่ระบุความสามารถที่วิทยุรองรับ ดูคําจํากัดความ OT_RADIO_CAPS_*

otRadioCoexMetrics

struct otRadioCoexMetrics otRadioCoexMetrics

การเปลี่ยนสถานะวิทยุที่ถูกต้องมีดังนี้

(เปิดวิทยุ) +----+ Enable() +-+ Receive() +---+ Transmit() +----+ | |----->| |----->| |-------->| | ปิดใช้ | | สลีป | | รับ | ทราน | | |lt;------|- - - - - - - - - - - - - +

ในระหว่างคําสั่งให้ขอข้อมูล IEEE 802.15.4 การเปลี่ยนจะเข้าสู่โหมดสลีป - g โครงสร้างนี้แสดงถึงเมตริกควบคู่กับวิทยุ

เฟรมวิทยุ

struct otRadioFrame otRadioFrame

โครงสร้างนี้แสดงเฟรมวิทยุของ IEEE 802.15.4

ข้อมูลวิทยุ

struct otRadioIeInfo otRadioIeInfo

โครงสร้างนี้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ IEEE 802.15.4 Header IE (Information Element) ของเฟรมวิทยุ

สถานะวิทยุ

enum otRadioState otRadioState

โครงสร้างนี้แสดงถึงสถานะของวิทยุ

ในช่วงแรก วิทยุจะมีสถานะ "ปิดใช้"

ที่อยู่แบบสั้น

uint16_t otShortAddress

ประเภทนี้หมายถึงที่อยู่แบบสั้น IEEE 802.15.4

ตัวแปร

OT_TOOL_PACKED_END

OT_TOOL_PACKED_BEGIN struct otExtAddress OT_TOOL_PACKED_END

มาโคร

CSLIEIE

 CSL_IE_HEADER_BYTES_HI 0x0d

แก้ไขส่วนหัว CSL IE ไบต์ที่ 2 แล้ว

ไอคอน CSL_IE_DELIMITER_LO

 CSL_IE_HEADER_BYTES_LO 0x04

ไบต์ส่วนหัว CSL IE แบบคงที่

ขนาด OT_EXT_ADDRESS_SIZE

 OT_EXT_ADDRESS_SIZE 8

ขนาดที่อยู่เสริม IEEE 802.15.4 (ไบต์)

ขนาด MAC_KEY_OT

 OT_MAC_KEY_SIZE 16

ขนาดของคีย์ MAC ในหน่วยไบต์

OT_PANID_BlangCAST

 OT_PANID_BROADCAST 0xffff

IEEE 802.15.4 รหัส PAN สําหรับออกอากาศ

OT_TOOL_PACKED_END

 OT_TOOL_PACKED_END

ตัวบ่งชี้สําหรับคอมไพเลอร์โดยเฉพาะเมื่อจบคลาสหรือโครงสร้างที่บรรจุไบต์ไปเรื่อยๆ

ทรัพยากร

หัวข้ออ้างอิง OpenThread API มาจากซอร์สโค้ดซึ่งมีอยู่ใน GitHub ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีส่วนร่วมในเอกสารประกอบของเราได้ที่แหล่งข้อมูล