با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otUdpReceiver

#include <udp.h>

این ساختار یک گیرنده UDP را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mContext
void *
اشاره‌ای به زمینه خاص برنامه.
mHandler
یک نشانگر تابع برای پاسخ به تماس گیرنده.
mNext
struct otUdpReceiver *
اشاره گر به گیرنده UDP بعدی (فقط استفاده داخلی).

صفات عمومی

mContext

void * otUdpReceiver::mContext

اشاره‌ای به زمینه خاص برنامه.

mHandler

otUdpHandler otUdpReceiver::mHandler

یک نشانگر تابع برای پاسخ به تماس گیرنده.

mNext

struct otUdpReceiver * otUdpReceiver::mNext

اشاره گر به گیرنده UDP بعدی (فقط استفاده داخلی).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.