otSteeringData

#include <commissioner.h>

نشان دهنده داده های فرمان است.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [16]
uint8_t
مقادیر بایت
mLength
uint8_t
طول داده های فرمان (بایت)

صفات عمومی

m8

uint8_t otSteeringData::m8[16]

مقادیر بایت

میلی متر طول

uint8_t otSteeringData::mLength

طول داده های فرمان (بایت)

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.