otPacketsAndBytes

#include <ip6.h>

Đại diện cho bộ đếm cho các gói và byte.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mBytes
uint64_t
Số byte.
mPackets
uint64_t
Số lượng gói.

Thuộc tính công khai

mBytes

uint64_t otPacketsAndBytes::mBytes

Số byte.

mPackets

uint64_t otPacketsAndBytes::mPackets

Số lượng gói.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.