otPacketsAndBytes

#include <ip6.h>

شمارنده های بسته ها و بایت ها را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mBytes
uint64_t
تعداد بایت ها
mPackets
uint64_t
تعداد بسته ها

صفات عمومی

میلی بایت

uint64_t otPacketsAndBytes::mBytes

تعداد بایت ها

mPackets

uint64_t otPacketsAndBytes::mPackets

تعداد بسته ها

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.