Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otHistoryTrackerMulticastAddressInfo

#include <history_tracker.h>

Cấu trúc này thể hiện thông tin địa chỉ đa hướng IPv6.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mAddress
Địa chỉ đa hướng IPv6.
mAddressOrigin
uint8_t
Nguồn gốc địa chỉ (OT_ADDRESS_ORIGIN_* hằng số).
mEvent
Cho biết sự kiện (địa chỉ được thêm/xóa).

Thuộc tính công khai

mAddress

otIp6Address otHistoryTrackerMulticastAddressInfo::mAddress

Địa chỉ đa hướng IPv6.

mAddressOrigin

uint8_t otHistoryTrackerMulticastAddressInfo::mAddressOrigin

Nguồn gốc địa chỉ (OT_ADDRESS_ORIGIN_* hằng số).

mEvent

otHistoryTrackerAddressEvent otHistoryTrackerMulticastAddressInfo::mEvent

Cho biết sự kiện (địa chỉ được thêm/xóa).

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.