با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otHistoryTrackerMulticastAddressInfo

#include <history_tracker.h>

این ساختار اطلاعات آدرس چندپخشی IPv6 را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
آدرس چندپخشی IPv6.
mAddressOrigin
uint8_t
مبدا آدرس (ثابت OT_ADDRESS_ORIGIN_* ).
mEvent
رویداد را نشان می دهد (آدرس اضافه/حذف شده است).

صفات عمومی

آدرس

otIp6Address otHistoryTrackerMulticastAddressInfo::mAddress

آدرس چندپخشی IPv6.

mAddressOrigin

uint8_t otHistoryTrackerMulticastAddressInfo::mAddressOrigin

مبدا آدرس (ثابت OT_ADDRESS_ORIGIN_* ).

mEvent

otHistoryTrackerAddressEvent otHistoryTrackerMulticastAddressInfo::mEvent

رویداد را نشان می دهد (آدرس اضافه/حذف شده است).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.