otCacheEntryIterator

#include <thread_ftd.h>

Đại diện cho một trình lặp dùng để lặp lại thông qua các mục nhập trong bảng bộ nhớ đệm EID.

Tóm tắt

Để khởi tạo biến lặp và bắt đầu từ mục đầu tiên trong bảng bộ nhớ đệm, hãy đặt tất cả các trường của mục nhập trong cấu trúc thành 0 (ví dụ: memset biến lặp thành 0).

Thuộc tính công khai

mData[2]
const void *
Dữ liệu không rõ ràng mà quá trình triển khai chính sử dụng. Người dùng không được thay đổi.

Thuộc tính công khai

mData

const void * otCacheEntryIterator::mData[2]

Dữ liệu không rõ ràng mà quá trình triển khai chính sử dụng. Người dùng không được thay đổi.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.