otCacheEntryIterator

#include <thread_ftd.h>

نشان دهنده یک تکرار کننده است که برای تکرار از طریق ورودی های جدول حافظه پنهان EID استفاده می شود.

خلاصه

برای مقداردهی اولیه تکرارکننده و شروع از اولین ورودی در جدول کش، تمام فیلدهای آن در ساختار را صفر کنید (مثلاً تکرارکننده را صفر memset ).

صفات عمومی

mData [2]
const void *
داده های مات استفاده شده توسط پیاده سازی هسته. نباید توسط کاربر تغییر کند.

صفات عمومی

mData

const void * otCacheEntryIterator::mData[2]

داده های مات استفاده شده توسط پیاده سازی هسته. نباید توسط کاربر تغییر کند.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.