otPskc

#include <dataset.h>

Đại diện cho PSKc.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

m8[16]
uint8_t
Giá trị byte.

Thuộc tính công khai

m8

uint8_t otPskc::m8[16]

Giá trị byte.

Tài nguyên

Các chủ đề tham khảo API OpenThread bắt nguồn từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo Tài nguyên.