otIp4Cidr

#include <nat64.h>

یک بلوک IPv4 CIDR را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mAddress
mLength
uint8_t

صفات عمومی

آدرس

otIp4Address otIp4Cidr::mAddress

میلی متر طول

uint8_t otIp4Cidr::mLength

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.