با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

otHistoryTrackerExternalRouteInfo

#include <history_tracker.h>

این ساختار اطلاعات مسیر خارجی داده شبکه را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mEvent
رویداد را نشان می دهد (افزوده/حذف شده).
mRoute
ورودی مسیر خارجی

صفات عمومی

mEvent

otHistoryTrackerNetDataEvent otHistoryTrackerExternalRouteInfo::mEvent

رویداد را نشان می دهد (افزوده/حذف شده).

mRoute

otExternalRouteConfig otHistoryTrackerExternalRouteInfo::mRoute

ورودی مسیر خارجی

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.