Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

otHistoryTrackerExternalTrackerInfo

#include <history_tracker.h>

Cấu trúc này thể hiện thông tin tuyến đường nâng cao Dữ liệu mạng.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mEvent
Cho biết sự kiện (đã thêm/đã xóa).
mRoute
Mục nhập tuyến đường bên ngoài.

Thuộc tính công khai

mEvent

otHistoryTrackerNetDataEvent otHistoryTrackerExternalRouteInfo::mEvent

Cho biết sự kiện (đã thêm/đã xóa).

m

otExternalRouteConfig otHistoryTrackerExternalRouteInfo::mRoute

Mục nhập tuyến đường bên ngoài.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.