otCryptoKey

#include <crypto.h>

مواد کلیدی مورد نیاز برای عملیات کریپتو را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mKey
const uint8_t *
اشاره گر به بافر حاوی کلید. NULL نشان می دهد که mKeyRef استفاده کنید.
mKeyLength
uint16_t
طول کلید بر حسب بایت (قابل استفاده زمانی که mKey NULL نباشد).
mKeyRef
uint32_t
Ref کلید PSA (نیاز دارد mKey NULL باشد).

صفات عمومی

mKey

const uint8_t * otCryptoKey::mKey

اشاره گر به بافر حاوی کلید. NULL نشان می دهد که mKeyRef استفاده کنید.

mKeyLength

uint16_t otCryptoKey::mKeyLength

طول کلید بر حسب بایت (قابل استفاده زمانی که mKey NULL نباشد).

mKeyRef

uint32_t otCryptoKey::mKeyRef

Ref کلید PSA (نیاز دارد mKey NULL باشد).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.