otBorderRoutingPrefixTableIterator

#include <border_routing.h>

מייצג איטרטור שחוזר על עצמו דרך טבלת הקידומתים שהתגלתה נתב הגבול.

סיכום

השדות בסוג הזה אטומים (מיועדים לשימוש על ידי ליבת OpenThread בלבד) ולכן מבצע הקריאה החוזרת (caller) לא יכול לגשת אליהם או להשתמש בהם.

לפני השימוש באיטרטור, הוא חייב להיות מופעל באמצעות otBorderRoutingPrefixTableInitIterator().

מאפיינים ציבוריים

mData32
uint32_t
mPtr1
const void *
mPtr2
const void *

מאפיינים ציבוריים

mData32

uint32_t otBorderRoutingPrefixTableIterator::mData32

mPtr1

const void * otBorderRoutingPrefixTableIterator::mPtr1

mPtr2

const void * otBorderRoutingPrefixTableIterator::mPtr2

מקורות מידע

המקור של נושאי העזר של OpenThread API הוא קוד המקור, שזמין ב-GitHub. אפשר לקרוא מידע נוסף או לתרום למסמכי התיעוד שלנו בדף מקורות מידע.