otBorderRoutingPrefixTableIterator

#include <border_routing.h>

یک تکرار کننده را برای تکرار از طریق جدول پیشوند کشف شده Border Router نشان می دهد.

خلاصه

فیلدهای این نوع مات هستند (فقط برای استفاده توسط OpenThread core در نظر گرفته شده است) و بنابراین نباید توسط تماس گیرنده به آنها دسترسی یا استفاده شود.

قبل از استفاده از یک تکرار کننده، باید با استفاده از otBorderRoutingPrefixTableInitIterator() مقداردهی اولیه شود.

صفات عمومی

mData32
uint32_t
mPtr1
const void *
mPtr2
const void *

صفات عمومی

mData32

uint32_t otBorderRoutingPrefixTableIterator::mData32

mPtr1

const void * otBorderRoutingPrefixTableIterator::mPtr1

mPtr2

const void * otBorderRoutingPrefixTableIterator::mPtr2

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.