پشته

این ماژول شامل توابعی است که پشته OpenThread خارجی را تنظیم می کند.

خلاصه

کارکرد

otHeapCAlloc (size_t aCount, size_t aSize)
void *
otHeapFree (void *aPointer)
void

کارکرد

otHeapCAlloc

void * otHeapCAlloc(
  size_t aCount,
  size_t aSize
)

otHeapFree

void otHeapFree(
  void *aPointer
)

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.