otTcpEndpointAndCircularSendBuffer

#include <tcp_ext.h>

ساختار زمینه برای استفاده با mbedtls_ssl_set_bio.

خلاصه

صفات عمومی

mEndpoint
mSendBuffer

صفات عمومی

mEndpoint

otTcpEndpoint * otTcpEndpointAndCircularSendBuffer::mEndpoint

mSendBuffer

otTcpCircularSendBuffer * otTcpEndpointAndCircularSendBuffer::mSendBuffer

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.