otNetworkKey

#include <dataset.h>

یک کلید شبکه موضوعی را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [16]
uint8_t
مقادیر بایت

صفات عمومی

m8

uint8_t otNetworkKey::m8[16]

مقادیر بایت

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.

،

otNetworkKey

#include <dataset.h>

یک کلید شبکه موضوعی را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

m8 [16]
uint8_t
مقادیر بایت

صفات عمومی

m8

uint8_t otNetworkKey::m8[16]

مقادیر بایت

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.