otCryptoContext

#include <crypto.h>

این ساختار شیء متنی را برای APIهای پلتفرم ذخیره می کند.

خلاصه

صفات عمومی

mContext
void *
به زمینه اشاره کنید.
mContextSize
uint16_t
طول متن بر حسب بایت.

صفات عمومی

mContext

void * otCryptoContext::mContext

به زمینه اشاره کنید.

mContextSize

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

طول متن بر حسب بایت.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.