Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

otCryptoContext

#include <crypto.h>

Cấu trúc này lưu trữ đối tượng ngữ cảnh cho API nền tảng.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mContext
void *
Trỏ vào ngữ cảnh.
mContextSize
uint16_t
Độ dài của ngữ cảnh tính bằng byte.

Thuộc tính công khai

mContext

void * otCryptoContext::mContext

Trỏ vào ngữ cảnh.

mContextSize

uint16_t otCryptoContext::mContextSize

Độ dài của ngữ cảnh tính bằng byte.

Nguồn lực

Các chủ đề trong API tham chiếu Openthread có nguồn gốc từ mã nguồn, có trên GitHub. Để biết thêm thông tin hoặc để đóng góp cho tài liệu của chúng tôi, hãy tham khảo phần Tài nguyên.