otBorderRoutingCounters

#include <ip6.h>

شمارنده بسته های ارسال شده از طریق Border Routing را نشان می دهد.

خلاصه

صفات عمومی

mInboundMulticast
شمارنده های چندپخشی ورودی.
mInboundUnicast
شمارنده های یونیکست ورودی.
mOutboundMulticast
شمارنده های چندپخشی خروجی
mOutboundUnicast
شمارنده های یونیکست خروجی.
mRaRx
uint32_t
تعداد بسته های RA دریافتی.
mRaTxFailure
uint32_t
تعداد بسته های RA ارسال نشد.
mRaTxSuccess
uint32_t
تعداد بسته های RA که با موفقیت ارسال شد.
mRsRx
uint32_t
تعداد بسته های RS دریافتی.
mRsTxFailure
uint32_t
تعداد بسته های RS ارسال نشد.
mRsTxSuccess
uint32_t
تعداد بسته های RS که با موفقیت ارسال شد.

صفات عمومی

mInboundMulticast

otPacketsAndBytes otBorderRoutingCounters::mInboundMulticast

شمارنده های چندپخشی ورودی.

mInboundUnicast

otPacketsAndBytes otBorderRoutingCounters::mInboundUnicast

شمارنده های یونیکست ورودی.

mOutboundMulticast

otPacketsAndBytes otBorderRoutingCounters::mOutboundMulticast

شمارنده های چندپخشی خروجی

mOutboundUnicast

otPacketsAndBytes otBorderRoutingCounters::mOutboundUnicast

شمارنده های یونیکست خروجی.

mRaRx

uint32_t otBorderRoutingCounters::mRaRx

تعداد بسته های RA دریافتی.

mRaTxFailure

uint32_t otBorderRoutingCounters::mRaTxFailure

تعداد بسته های RA ارسال نشد.

mRaTxSuccess

uint32_t otBorderRoutingCounters::mRaTxSuccess

تعداد بسته های RA که با موفقیت ارسال شد.

mRsRx

uint32_t otBorderRoutingCounters::mRsRx

تعداد بسته های RS دریافتی.

mRsTxFailure

uint32_t otBorderRoutingCounters::mRsTxFailure

تعداد بسته های RS ارسال نشد.

mRsTxSuccess

uint32_t otBorderRoutingCounters::mRsTxSuccess

تعداد بسته های RS که با موفقیت ارسال شد.

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.