رمزنگاری RNG

این ماژول شامل توابعی است که اعداد تصادفی رمزنگاری را تولید می کند.

خلاصه

کارکرد

otRandomCryptoFillBuffer (uint8_t *aBuffer, uint16_t aSize)
یک بافر مشخص را با بایت های تصادفی امن رمزنگاری پر می کند.

کارکرد

otRandomCryptoFillBuffer

otError otRandomCryptoFillBuffer(
  uint8_t *aBuffer,
  uint16_t aSize
)

یک بافر مشخص را با بایت های تصادفی امن رمزنگاری پر می کند.

جزئیات
مولفه های
[out] aBuffer
یک اشاره گر به یک بافر برای پر کردن با بایت های تصادفی.
[in] aSize
اندازه بافر (تعداد بایت برای پر کردن).

منابع

موضوعات مرجع OpenThread API از کد منبع موجود در GitHub سرچشمه می گیرند. برای اطلاعات بیشتر، یا مشارکت در اسناد ما، به منابع مراجعه کنید.